Hoerskool Ellisras
Gr 10 E-klaskamer / E-classroom Vraelys / Survey

Work is added through out the day, refresh (F5) the page on a regular basis. / Werk word deur die dag bygevoeg, "refresh" (F5) die bladsy gereeld

Educational support for leamers on the Openview HD platform — channel 122.

Mindset TV on DStv Channel 319

Afrikaans Huistaal

ASSESSERING: 12/6/2020

18 Junie
Sinsleer

9 Junie
Graad 10’s, ek het n voëltjie hoor fluit dat van julle so min gewerk het tydens die grendeltyd en nou effens stres oor Vrydag se toets. Dus gee ek die volgende afbakening:

(Onthou dit gaan n taaltoets wees)
Ken die volgende:

1. Woordsoorte
2. Intensiewe vorme
3. Afkortings- n bekende alledaagse afkorting
4. Skryf in die verlede tyd
5. Meervoudsvorme
6. Funskie van skryftekens
7. Sinonieme
8. Homofone
9. Ontkennende vorm
10. Algemene en spesifieke vraagsinne
11. Korrekte vorm v woorde in hakies
12. Funksie v morfeme

Sterkte❤️

8 Junie
Liewe gr 10, ek hoop dit gaan goed en dat jul hard aan die werk is. Om seker te maak jy is op datum en aan die werk gaan ek Vrydag 12 Junie n taaltoets plaas wat jul asb moet antwoord en terugstuur skool toe. Stuur jou antwoorde per e-pos aan : admin@rassies. com
Ek gaan die toets om 8:00 plaas en jy e-pos die antwoorde voor 12:00 terug.

Werk so:
1. Op folio
2. Skryf jou naam op
3. Nommer korrek

Die toets tel 30 punte

Groete en sterkte, Juf Louw❤️

29 Mei

Liewe gr 10

Hier volg die volgende maand se werk. Ek wil asb vra dat jy by die skedule hou en elke dag Afr doen. Ek gaan dit dag vir dag v jou uiteensit 
Jy doen die werk in die toepaslike skrifte/folio’s met n opskrif met die dag se datum. Dit gaan ons opvangwerk baie maklik maak indien jy by die voorskrifte hou. 

Ma 1 Jun - Jy gaan die Driehoekige Sirkel se antwoorde met potlood nasien. Jy kry die antwoorde agter in jou leesboek. Sien vandag hoofstuk 1-4 na.

Di 2 Jun - Sien hoofstuk 5-8 na

Wo 3 Jun - Sien hoofstuk 9-12 na

Do 4 Jun - Sien hoofstuk 13-16 na

Vr 5 Jun - Ek gaan 12  kontekstuele vrae oor Die Driehoekige Sirkel plaas. Doen dit as volg: vandag vraag 2-4. ( Skryf n opskrif en datum in jou prosaskrif en skryf net die antwoorde. Ek sal n harde kopie van die vrae beskikbaar stel op n stadium daarom sal dit nie nodig wees om dit te druk en te plak nie.)

Ma 8 Jun - Kontekstuele vrae 5-7 ( Prosa)

Di 9 Jun - Ek gaan v julle video’s plaas wat handel oor woordsoorte. (Woordsoorte 01 en 02). Jy kyk vandag v my video Woordsoorte 01 en maak aantekeninge in jou taalskrif met n opskrif en n datum.  

Wo 10 Jun - Kyk vandag Video Woordsoorte 02 en maak opsommings daaroor by vandag se datum en n opskrif

Do 11 Jun - Taal : Akt 141 p 217-218 nr 1-13

Vr 12 Jun - Taal : Akt 130 p 199-200 nr 1-3 en Akt 132 p 202-204 nr 1-10

Ma 15 Jun - Die Driehoekige Sirkel Kontekstuele vrae 8-10 in jou Prosaskrif

Di 16 Jun - Ons gaan vandag met sinsleer begin. Ek plaas n gr 8 video wat baie gaan help. Kyk asb daarna en maak aantekeninge. Kyk dan ook na die gr 12 video tot na die enkelvoudige sin. Onthou om aantekeninge te maak. 

Wo 17 Jun - Kyk die video tot na veelvoudige en saamgestelde sinne. Maak aantekeninge in jou skrif by vandag se datum met n opskrif.

Do 18 Jun - Kyk vandag na die tipes bysinne op die video en maak aantekeninge met n datum en met n opskrif.

Vr 19 Jun - Taalleer: Akt 133 p 205-208 nr 1-16

( Wat baie lekker is van die videoles is dat jy dit kan stop en oor en oor daarna kyk. Maak gebruik van dié voordeel wat jy het)

Ma 22 Jun - Die kontekstuele vrae van Die Driehoekige Sirkel vrae 11-12. In jou prosaskrif met n datum en n opskrif.

Di 23 Jun - Kyk die video verder wat nou gn handel oor direkte en indirekte rede. Maak n opsomming in jou taalskrif met n datum en n opskrif. 

Wo 24 Jun - Die laaste gedeelte van die video handel oor lydende en bedrywende sinne waarna jy moet kyk en opsommings maak in jou taalskrif met n datum en n opskrif. 

Di 25 Jun - Taalleer Akt 132 p 202-204 nr 11-27 ( Hierdie akt is in 2 dele gedeel. Die eerste gedeelte het jy op 12 Jun gedoen)

Vr 26 Jun - Gebruik vandag om jou werk alles gedoen en op datum te kry. Maak seker daar is opskrifte en datums by.

Baie sterkte.
Werk hard
Juf Louw❤️

Argiefwerk

English Home Language

ASSESSMENT: 12/6/2020

Dear learner, attached you will find the questions to be completed on the novel. Please continue with these. The further you get, the less homework you'll have when the school starts again.
Love Mrs W
The Mark: Study Guide

The Mark: Overview
The Mark: Setting
The Mark: Chapter summaries
The Mark: Character analysis

Don't forget to read 'The Mark'. Here is a summary to help you.
The Mark by Edyth Bulbring Study Notes

Archived Work

English First Additional Language

ASSESSMENT: 12/6/2020

29 May
Week 21 - 22
Week 23 -24

27 May
Term 3 Activity 82 - 83 Memo

25 May
Complete P2 on page 137 in your textbooks (due 28th) and do Activities 82 & 83 on pages 143 & 145 in their textbooks (due 27th).

21 May
REVISION TEST P1 -18 May 2020 Memo
Test B Revision P1 - 21 May 2020
Test B Revision P1 - 21 May 2020 Memo

18 May
TEST- REVISION: PAPER 1, TERM 2

Term2 P1 Review
Term2 P1 Review Memo

Archived Work

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

ASSESSERING: 12/6/2020

1 Junie
1 - 5 Junie
Gedig: Sien Martha na en doen nasorg.
Lees deur die gedig Nkosi Sikelel'i Afrika. Kyk na die Power Point en maak notas.
Beantwoord die vrae.

Taal: Sien die vraestel van 2015 na en doen nasorg.
Sien die Hersieningsoef. na en doen nasorg.
Hersieningsoefening Memo
AFR EAT GR10 V1 MEMO
Martha Memo
Nkosi sikelel’ i-Afrika H.A.Fagan
Nkosi sikelel’ i-Afrika (Power Point)

8 - 12 Junie
Kortverhaal - Lees INK, werk deur al die notas en beantwoord die vrae.
- Sien Aspoestertjie en die drie bere na.

TAAL: Sien die ingeplakte take in jou taalboek na.

GEDIG: Sien Kinders van die wind na as jy dit nog nie gedoen het nie.
Ink - notas Fanie Viljoen
Ink - vrae
Aspoestertjie en die drie bere - memo
Kinders van die wind Memo
Taak7, 8, 13, 15 en 16 Memo

15 - 19 Junie
Voltooi die volgende werk uit jou handboek:
Advertensie - bl.26/27
Hersiening - bl.30
Direkte en indirekte rede - werk deur die notas en voltooi al die oefeninge op bl.40 en 41.
Hersiening - bl.46
bl.268 - Aktiwiteit 12

22 - 26 Junie
Die volgende werk uit jou taalhandboek:
Opsomming - bl. 52
Hersiening - bl. 61/62
Homofone - bl.69
V.nw en homonieme - bl.71
Werkwoorde - bl.75
Hersiening - bl.7

Argiefwerk

Sepedi Home Language

ASSESSMENT: 12/6/2020

Paper 1:
Please read:
MADIRI, LEAMANYI, MASALA, MASHALA

Paper 2:
Please read:
NOVEL: LERATORATO, THULANO, TIKOLOGO, DIMELO TSA BAANEGWA, MORERO, TEKOLANTHAGO,

Please do:
DRAMA: PAPALEGO, TIKOLOGO, DIMELO TJA BAANEGWATHWADI

POETRY: SERETO SA GE NKABECLE BITSWA, HLAPA NGWANA MOKGALABJE, MORWEDI MOGADIKANE, MORATIWA.
DITŠHUPATSELA TŠA GO RUTA GO NGWALA DITAODIŠO LE DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO
TŠHUPATSELA YA GO ITHUTA KA MONG

Fisiese Wetenskap

ASSESSERING: 12/6/2020

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

www.siyavula.com

Physical Science

ASSESSMENT: 12/6/2020

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

www.siyavula.com

Lewenswetenskap

1 - ASSESSERING: 12/6/2020
2 - ASSESSERING: 12/6/2020

8 Junie
Akt 4 Bladsy 37 - Nmr 1.1 - 10

Werk deur die volgende inhoud en voltooi die aktiwiteite / Work through the following contant and complete the activities.

Plantorgane bl 96-130 doen LA / Plant organs pg 96-130 do LA
1 bl/pg 103
2 bl/pg 105
4 bl/pg 112
Assesseringsaktiwiteit bl 121-123 / Assessment activity pg 92-95

Argiefwerk

Life Science

1 - ASSESSMENT: 12/6/2020
2 - ASSESSMENT: 12/6/2020

8 Junie
Exercise 4 - Musculoskeletal system Page 37 1.1 - 10

Werk deur die volgende inhoud en voltooi die aktiwiteite / Work through the following contant and complete the activities.

Plantorgane bl 96-130 doen LA / Plant organs pg 96-130 do LA
1 bl/pg 103
2 bl/pg 105
4 bl/pg 112
Assesseringsaktiwiteit bl 121-123 / Assessment activity pg 92-95

Archived Work

Verbruikerstudies

ASSESSERING: 12/6/2020

Volg hierdie link om instruksies te kry om op datum te bly met jou werk.
Rassies.com link

Consumer Studies

ASSESSMENT: 12/6/2020

Follow this link to get instructions to keep up to date with your work.
Rassies.com link

Rekeningkunde

24 Junie
Hoofstuk 2 Voorbeeld 6 - 8
Hoofstuk 2 Voorbeeld 9

23 Junie
Verduideliking Hoofstuk 7
Oefening 7.1
Voorbeeld Hoofstuk 7
Oefening 7.2
Oefening 7.3
Oefening 7.4
Oefening 7.5
Ekstra BTW oefening
Hoofstuk 5 Loon en Salarisjoernale
Hoofstuk 5 Voorbeeld 1
Hoofstuk 5 Voorbeeld 2
Hoofstuk 5 Oefening 5.1
Hoofstuk 5 Oefening 5.2
Hoofstuk 5 Oefening 5.3
Hoofstuk 5 Oefening 5.4
Hoofstuk 2 Voorbeeld 1-3
Hoofstuk 2 Voorbeeld 4 & 5

1 - ASSESSERING: 12/6/2020
2 - ASSESSERING: 12/6/2020

11 Junie
Beplanning Junie
Loon en Salarisjoernale oefening
Loon en Salarisjoernale oefening Memo
Ekstra BTW Oefeninge

Maak seker alle werk van hoofstuk 3 & 5 is voltooi. Daar sal teen 19 April 2020 ’n gesamentlike WhatsApp groep vir beide klasse met beide onderwysers op geskep wees. Maak seker jy stuur jou naam saam jou nommer na 0828795884 sodat jy daarop bygevoeg kan word. Alle verdere werk sal hierop gekommunikeer word.

Besigheidstudies

ASSESSERING: 12/6/2020

28 Mei
Graad 10 taak 2 Sosiale Verantwoordelikheid

WEEK 6
Kwartaal 2: HERSIENING bl87
Doen: no 3.16 – 3.22 & 4.1, 4.2, 4.5, 4.8
WEEK 5
Kwartaal 2: HERSIENING bl84
Doen: no1, 2, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.11, 3.12, 3.13

Argiefwerk

Business Studies

ASSESSMENT: 12/6/2020

WEEK 6
Term 2: REVISION p87
Do: nr 3.16 – 3.22 & 4.1, 4.2, 4.5, 4.8
WEEK 5
Term 2: REVISION p84
Do: nr1, 2, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.11, 3.12, 3.13

Archived Work

Landboutegnologie

ASSESSERING: 12/6/2020

Boogsweis en sagsoldering
Gaan deur jou aantekeninge wat jy ontvang en beantwoord alle vrae. Kyk na voorbeelde wat aan jou gegee word. Indien daar vrae is, kontak my gerus op Whatsapp.

Agricultural Technology

ASSESSMENT: 12/6/2020

Arc welding and soft soldering
Review the notes you received, and answer all questions. Look at examples provided to you. If you have any questions, please contact me on Whatsapp.

IT

Volg die onderstaande skakel (link) vir instruksies om op datum te bly met jou werk.
rassie.com: link

IT

Follow the link below to get instructions to keep up to date with your work.
rassie.com: link

RTT

Volg die onderstaande skakel (link) vir instruksies om op datum te bly met jou werk.
rassie.com: link

CAT

Follow the link below to get instructions to keep up to date with your work.
rassie.com: link

IGO

Volg die onderstaande skakel (link) vir instruksies om op datum te bly met jou werk.
rassie.com: link

Argiefwerk

EGD

Follow the link below to get instructions to keep up to date with your work.
rassie.com: link

Archived Work

Toerisme

ASSESSERING: 12/6/2020

3 Junie
Goeie middag gr 10 leerders na aanleiding van die swak kommunikasie op Whatsup, het ek dit goedgedink om voortaan SLEGS op hierdie manier met julle te kommunikeer.

Die volgende werk moet teen 05 Junie voltooi wees
Bl 133 – 138 Via Afrika Toerisme
Som op die attraksies van KwaZulu Natal en Limpopo . Skryf elke provinsie se hoofstad en lughawe neer, asook watter tale die mense van daardie provinsies praat.
p.146 -149 Via Afrika Toerisme
Som die attraksies van die Wes-Kaap op en ook die lugawe, hawe, hoofstad en die tale wat in die provinsie gepraat word

Ons doen hierdie week Binneladse toerisme.
Bl 108 - 116, Aktiwiteit 2, doen no 2, 3, 5 en 6.
Skryf neer:
- die voordele wat binnelandse toerisme vir ‘n land inhou
- faktore wat ‘n negatiewe impak het
- waardeur kan binnelandse toerisme groei?

AGTER IN JOU SKRIF: Skryf definisies van
- Binnelandse toerisme
- Intra-provinsiale reise
- Interprovinsiale reise
- Statistiek

Geniet jou week en bly veilig!

Argiefwerk

Tourism

ASSESSMENT: 12/6/2020

3 June
Good afternoon gr 10 learners in according to the poor communication on WhatsApp, I decide to communicate ONLY in this way with everybody .

The next work must be done by the end of 05 June.
Bl 133 – 138 Via Afrika Tourism
Summarize the attractions of Kwa Zulu Natal and Limpopo. Write down the capital of each province and airport as well as the language that the most people speak.
p.146 -149 Via Afrika Tourism
Summarize the attractions of the Western Cape, the air port, harbour, capital and the language the people speak.

This week we are doing Domestic Tourism.
P 108 – 116, Activity 2, do no 2, 3, 5 and 6
Write down:
- The advantages of domestic tourism
- Factors which have a negative impact
- How can domestic tourism grow?

AT THE BACK OF YOUR BOOK: write down definitions for
- Domestic Tourism
- Intra provincial travel
- Inter provincial travel
- Statistics

Have a nice week and stay safe!

Archived Work

LO

ASSESSERING: 12/6/2020

Beste Gr.10 leerder, jy kan voortgaan met die oefeninge in jou handboek vir kwartaal 2 wat nie groepwerk is nie.

LO

ASSESSMENT: 12/6/2020

Dear Gr.10 learner, you may continue with the exercises in your textbook for Term 2 which are not group exercises.