Hoerskool Ellisras
Gr 8 E-klaskamer / E-classroomVraelys / Survey

Work is added through out the day, refresh (F5) the page on a regular basis. / Werk word deur die dag bygevoeg, "refresh" (F5) die bladsy gereeld.

Educational support for leamers on the Openview HD platform — channel 122.

Goeie dag, liewe Gr 8s

Om julle te beloon vir julle harde werk, word julle nou ‘n klein af-tydjie gegun, weg van lesse en huiswerk af. As alles goed verloop, sien ons julle op 13 Julie 2020 wanneer julle klasse dan sal hervat.

Na sowat ‘n week (+20/7), sal julle toetsreeks dan begin wat sal handel oor die werk wat julle gedurende die inperking (‘Lockdown’) gedoen het. Julle kan dus gerus, so tussen die ‘rus’ deur, begin met hersiening van die afgebakende werk wat by elke vak aangedui word.

Geniet die res van die tydjie tuis, vryf solank julle skoene blink en sny daai hare!

Akademie-groete

Mindset TV on DStv Channel 319

Good day dear Gr 8s

To reward you for your hard work, you are now granted a short time off, away from lessons and homework. If everything goes according to plan, we will see you on 13 July2020 when your classes will resume.

After about a week (+20/7) your test series will then start which will be about the work done during the Lockdown. You can start with revision of the work included in the scope indicated at each subject.

Enjoy the rest of your little time off, polish your school shoes and cut your hair!

Academic regards

English Home Language

3 August
New Work 3-7 August

ASSESSMENT: 12/6/2020

19 May
Assessment Task Memo

14 April: Assessment Task 1 & 2
15 April: Assessment Task 3 (Act 1 - 4)
16 April: Assessment Task 4 (Act 1 - 5)
Assessment Tasks

English First Additional Language

30 June
Assessment 2 SCOPE:
Please prepare the following 3 short stories found in your small reader for your next assessment:
Loyalties
The shacks of Indada
The sacrifice
The questions will be based on the content of the stories. Make sure you read each story at least 3 times.

Archived Work

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

2 Julie
Afbakening

29 Junie
Assessering - afbakening

23 Junie
The memorandums for tasks 2, 7, 8 and 13 for those who didn't receive it at the drive thru.
Taak 2 Memo
Taak 7,8 en 13 Memo

Argiefwerk

Sepedi Home Language

8 July
• MAGORO A MAINA
• MASALA
• NYENYEFATSO
• MAADINGWA
• MAEKISI
• MAHLAODI

29 June
Revision

ASSESSMENT: 12/6/2020

A re SOGENG THARI (polelo) dikarolo ka moka TSA polelo le director
Bala A re SOGENG THARI e nnyane le Torino ya made le finish

LEPHEPE 3
Le tla ngwalwa ge dikolo di bulwa (Meputso 40)
LEPHEPE 1
Bomolomo (Meputso 40)

Wiskunde

7 Julie
Afbakening

2 Julie
Junie Eksamen memo

30 Junie
Junie Vraestel memo

Argiefwerk

Maths

7 July
Scope

2 July
June Exam memo

30 June
June paper memo

Archived Work

Fisiese Wetenskap

2 Julie
Afbakening

26 Junie
Memo Oefening 3

Argiefwerk

Physical Science

2 July
Scope

26 June
Memo Exercise 3

Archived Work

DT

2 Julie
Afbakening

Volg die onderstaande skakel (link) vir instruksies om op datum te bly met jou werk.
rassie.com: link
NB: elke opdrag bevat duidelike instruksies. Lees asseblief eerste.

DT

2 July
Scope

Follow the link below to get instructions to keep up to date with your work.
rassie.com: link
NB: each assignment contains clear instructions. Please read these first.

Tegnologie

3 Julie
Afbakening

Bl44
Bl46
Bl52
Bl53
Bl54
Bl139
Bl140
Bl157

Argiefwerk

Technology

3 July
Scope

Pg44
Pg46
Pg52
Pg53
Pg54
Pg139
Pg140
Pg157

Archived Work

EBW

2 Julie
Afbakening

25 Junie
Brondokumente
Brondokumente (Video)

ASSESSERING: 12/6/2020

18 Junie
Inleiding tot rekeningkunde

11 Junie
Riglyn vir die werk wat reeds gedoen is

Indien daar enige probleme of vrae is, kontak asb Me du Preez by 082 352 4969 of zanli@rassies.com

Volg hierdie link om instruksies te kry om op datum te bly met jou werk.
Rassies.com link

EMS

2 July
Scope

26 June
Source documents (Video)

25 June
Source documents

ASSESSMENT: 12/6/2020

18 June
Introduction to Accounting

11 June
Guideline for the work that has already been done

If you have any problems or questions, please contact Me du Preez on 082 352 4969 or zanli@rassies.com

Follow this link to get instructions to keep up to date with your work.
Rassies.com link

LO

ASSESSERING: 12/6/2020

Week 1 tot Week 4

Beste Gr.8 leerder, jy kan voortgaan met die oefeninge in jou handboek vir kwartaal 2 wat nie groepwerk is nie.

LO

ASSESSMENT: 12/6/2020

Week 1 to Week 4

Dear Gr.8 learner, you may continue with the exercises in your textbook for Term 2 which are not group exercises.