Hoerskool Ellisras
Vakke / Subjects

VAKKE

Afrikaans
English
Sepedi
Besigheidstudies
Rekeningkunde
RTT
IT
Verbruikerstudies
Toerisme
Visuele Kuns
Fisiese Wetenskap
Lewenswetenskap
Wiskunde
Wiskunde Geletterdheid
Tegniese Wiskunde
Tegniese Wetenskap
IGO
Siviele Tegnologie
Elektriese Tegnologie
LO

SUBJECTS

English
Afrikaans
Sepedi
Business Studies
Accounting
CAT
IT
Consumer Studies
Tourism
Visual Art
Physical Science
Life Science
Maths
Maths Literacy
Technical Maths
Technical Science
EGD
Civil Technology
Electrical Technology
LO

Top 10

Ons gee graag erkenning aan elke leerder wat op akademiese gebied presteer en kondig kwartaalliks ons toppresteerders aan. So word elke leerder aangemoedig om hard te werk.

 

We proudly give recognition to every learner who performs well academically and announce our top achievers every term. Thus every learner is encouraged to work hard.

 

Top 10

Janco von Ronge (Gr 8 :2017)

Top 10

JP van Staden (Gr 9 :2017)

Top 10

Joey Vorster (Gr 10 :2017)

Top 10

Marnique Gadda (Gr11 : 2017)

Top 10

Cherante Snyman (Gr 12 : 2017)

Lourierfunksie / Merit Function

Hoërskool Ellisas het Donderdag 24 Januarie die jaarlikse gr 8-11 Akademiese Lourierfunksie gehou om almal wat regdeur die jaar hard geleer het te beloon.

Die beste leerders in elke graad is graad 8 Jacki Roos, gr 9 Janco von Ronge met elk 20 toekennings, gr 10 Murangi Sithari en  Joey Vorster elk 22 toekennings.

Jacki Roos behaal onderskeidings in Afrikaans Huistaal 82.1, Eng FAL 83%, Geografie 83%, Geskiedenis 91%, Lewenswetenskap 91%, Fisiese Wetenskap 80%, Skeppende Kuns 98%, Tegnologie 93%, Wiskunde 89% en Ekonomiese Bestuurswetenskap 84%. Sy behaal ook die beste vakprestasies in Fisiese Wetenskap, Afrikaans Huistaal, Geografie, Geskiedenis, Lewenswetenskap en Skeppende Kuns. Haar gemiddeld is 86.7% en sy is 4 kwartale op die top 10.

Janco von Ronge het onderskeidings in Afrikaans Huistaal 91%, Eng FAL 91%, Ekonomiese Bestuurswetenskap 90%, IT 94%, Geografie 84, Geskiedenis 89%, Lewenswetenskap 90%, Fisiese Wetenskap 94%, Skeppende Kuns 97%, Tegnologie 92% en Wiskunde 92%. Hy is die beste leerder in Afrikaans Huistaal, Eng FAL, Geskiedenis, Lewenswetenskap en EBW. Sy gemiddeld is 91%.8 en hy is 4 kwartale op die top 10.

Murangi SIthari is the best learner in grade 10 with 22 awards: Eng Home Lang 88%, Afrikaans FAL 85%, Physical Science 92%, IT 91%, Accounting 92%, Maths 88%, Advanced Maths 84%. She was the best learner in the following subjects: Physical Science, IT, Accounting, Maths, Afr FAL, Eng Home Lang, and Advanced Maths. Her average for the year is 89.3%. She was on the top 10 for four terms.

Joey Vorster  is die beste gr 11 leerder en sy verwerf onderskeidings in: Afr Huistaal 84%, Eng FAL 82% Fisiese Wetenskap 92%, IGO 90%, Rekeningkunde 86% en Wiskunde 86%. Sy is die beste leerder in Afr Huistaal, Fisiese Wetenskap, IGO, Rekeningkunde en Wiskunde. Haar gemiddeld is 86.7%. Sy was op die top 10 vir vier kwartale.

Graad 8 ontvang 120 toekennings, gr 9 ontvang 170, graad 10 ontvang 104 en graad 11 ontvang 101 toekennings. VIr die aand het leerders 495 toekennings ontvang.

Mag die oes geil wees in 2019!

Lourierfunksie 2019
Jacki Roos, Janco von Ronge, Murangi SIthari en Joey Vorster
Lourierfunksie
Mnr Theunes van Staden met sy leerder Steyn van Staden, wat die beste IGO leerder in die Waterbergdistrik was vir die gr 12 eind-eksamen 2018
Eksamens / Exams