Hoerskool Ellisras
Geskiedenis / History

In 1896 is die heel eerste skool op Ellisras, toe Waterkloof genoem, begin. Dit was 'n rietgeboutjie op die presiese plek waar die Palmpark Hotel vandag staan. Hierdie skool het mettertyd doodgeloop weens die moeilike omstandighede van daardie tyd — maar in 1934 ontstaan 'n "tweemanskooltjie", die Waterkloof Skool, ongeveer 400 m suid van Ellisras Hotel. Hierdie skool het tot by standerd ses gegaan

 

Die inskrywingsyfer het vinnig gestyg en 'n hout- en sinkklaskamer, asook 'n tentlokaal, is opgerig. In Januarie 1942 begin die skool met 'n leerlingtal van 105. Alles het net vlot begin verloop, toe 'n groot storm losbars en die tentlokaal wegwaai. In Julie 1947 kom die Waterkloof se Sentrale Skool tot stand wat ook net tot standerd ses gaan. Dit is die huidige Ellisras Laerskool. Op 18 Julie 1952 vergader die skool-komitee van bogenoemde skool om die moontlikheid van "Middelbare Onderwys" te bespreek, en in 1958 word hierdie ideaal verwesenlik en staan die skool bekend as Waterkloof Groep II Skool.

 

In 1962 matrikuleer die eerste 21 leerlinge op Ellisras. In 1964 verdeel die skool in Ellisras Hoërskool en Ellisras Laerskool, met 'n gesamentlike inskrywingsgetal van 363. In 1965 word JP de Beer as waarnemende hoof aangestel. Intussen is die Hoërskool se geboue vanaf 1 Mei 1963 deur Capital Construction gebou. Met die opening van die skole in Januarie 1966, is die geboue voltooi en die skool kon betrek word. JP de Beer word aangestel as hoof. In Januarie 1969 word PJC van Dyk die volgende hoof en word daar begin met die intensiewe beywering vir sportvelde.

 

Gedurende 1980 word aangekondig dat die destydse Evkom 'n kragsentrale by Ellisras gaan oprig. Daar word met groot verwagting na die nuwe ontwikkeling uitgesien. In Augustus 1981 word daar goed gevorder met die aanbou van huise vir Evkom-werkers. 'n Merkbare tendens is konstante tot stygende getalle — vir Augustus is 360 leerlinge 'n duidelike styging. Vandag staan Ellisras Hoërskool onder leiding van mnr. Louis Campbell en spog die skool met verskeie prestasies op plaaslike, provinsiale en nasionale gebied.

In 1896 the first school in Ellisras, called Waterkloof, started. It was a cane building at the exact spot where the Palm Park Hotel is today. This school has gradually petered out due to the difficult circumstances of that time - but in 1934 a "two men school", the Waterkloof School, was created, approximately 400 m south of Ellisras Hotel. This school accommodated learners up to standard six.

The enrolment rate has increased rapidly and a wood and corrugated iron classroom, and a local tent was erected. In January 1942 the school started with 105 pupils. Everything just started running smoothly, when a great storm burst and blew away the tent venue. In July 1947 the Waterkloof Central School was established for learners up to standard six. This is the current Laerskool Ellisras.

On 18 July 1952 the school committee gathered to discuss the possibility of "Secondary Education", and in 1958 this ideal is realized and the school called Waterkloof Group II was erected. In 1962 the first 21 matrics, matriculated at Ellisras. In 1964 the school splitted into Hoërskool Ellisras and Laerskool Ellisras, with a combined enrolment of 363 learners. In 1965 JP de Beer was appointed as acting principal.

In the mean time the High School building was being build from 1 May 1963 by Capital Construction. With the opening of the schools in January 1966 the buildings were completed and occupied. JP de Beer was appointed as principal. In January 1969 PJC van Dyk became the next principal and the intensive endeavour for sport fields was started.

During 1980 Eskom announced that a power station at Lephalale will be erected. The new development was seen with great anticipation. In August 1981 the building of houses for Eskom workers progressed well. A noticeable trend was steady to rising numbers - for August 360 pupils was a clear increase in learner numbers.

Today Hoërskool Ellisras is under the leadership of Mr. Louis Campbell and the school boasts with several outstanding performances at local, provincial and national level.

Erekode / Code of Conduct

Aan God en Sy Woord alleen, gee ons die

ereplek in ons skool en in ons lewe.

Ons is lojaal teenoor ons volk, taal en tradisie.

 

Ons is lojaal teenoor ons skool: ons werk vir die goeie

naam en eer van ons skool. Ons wil so lewe

dat ons liggaamlik en geestelik rein is,

getrou aan die eise van ons gewete.

 

Ons eer en respekteer ons ouers en onderwysers.

Ons aanvaar alle gesag wat oor ons aangestel is.

Ons strewe daarna om ten alle tye eerlik en opreg te wees.

 

Ons is gereed om altyd te dien.

Ons wil hoflik en vriendelik teenoor almal optree.

Ons gebruik ons Godgegewe talent en

doen elke taak asof vir die Here self.

Ons strewe is na die ewige, nie na die tydelike nie.

Ons woord is ons eer.

To God and His Word only, we give honour

in our school and in our lives.

We are loyal towards our nation, language

and tradition.


We are loyal towards our school:

we work for the good name and

honour of our school.

We want to live our lives so that we are

pure in body and in spirit, true to the


We honour and respect our parents and teachers.

We accept all the authority commissioned over us.

We strive to always to be honest and sincere.


We are always ready to serve.

We want to be friendly and courteous

towards each other.

We want to use the talents God gave us

so that we do every task as if

we are doing it for God Himself.

We strive for the everlasting, not the temporary.

Our word is our honour.

Uit die Hoof se kantoor / From the office of the Headmaster

Ons is trots op ons nuwe hoof Mnr. Adriaan Joubert.


Op 5 Maart was hy reeds op sy pos en gereed om Hoërskool Ellisras na groot hoogtes te lei.


Mnr. Joubert sê sy groot doelwit is om te sien dat Hoërskool Ellisras op alle terreine die top-kompeterende skool in Limpopo word. Dit sluit akademie, sport en kultuur in.


Sy tweede doelwit is om die gemeenskap te dien en om daartoe by te dra dat wanneer 'n kind matrikuleer aan Hoërskool Ellisras, daardie kind weerbaar en lewensgereed is vir die wêreld daar buite. Mnr. Joubert sê dat ons jongmense in 'n baie uitdagende tyd grootword en leef waar die samelewing groot eise stel.


Die onderwys is Mnr. Joubert se passie. Hy kom self uit 'n onderwys-huis uit en dit is die een beroep waar hy meen 'n mens in 'n positiewe omgewing met mense werk. Mnr. Joubert beskou die onderwys as 'n opbouende beroep waar 'n verskil in mense se lewens gemaak kan word.


Vir hom is balans baie noodsaaklik in alles wat 'n mens aanpak. Hy sal graag wil sien dat Hoërskool Ellisras se leerders gebalanseerde mense is wat deelneem aan alle aktiwiteite.


Mnr. Joubert glo in 'n oop-deur-beleid en moedig die leerders aan om met hom te praat. Hy is opgewonde en passievol om sy doelwitte te bereik.

We are pround of our new Mnr. Adriaan Joubert.


Mr. Joubert's main aim is to see to it that Hoërskool Ellisras achieves in all areas, academics, sport and cultural activities.


Secondly he aims to serve the community and to see to it that each matriculant is ready for the challenges of adulthood. He stresses that children are confronted with huge challenges and many demands are made on them.


Education is Mr. Joubert's passion. He sees the school environment as one where positivity reigns and where lives are touched.


He believes that one should lead a balanced life and would like to see learners taking part in exstramural activities.


He will apply an open-door policy and encourages learners to feel free to approach him.


He is passionate and excited to see what the future holds.

Hoof