Hoerskool Ellisras
Gr 10 E-klaskamer / E-classroom

Work is added through out the day, refresh (F5) the page on a regular basis. / Werk word deur die dag bygevoeg, "refresh" (F5) die bladsy gereeld

Educational support for leamers on the Openview HD platform — channel 122.

Mindset TV on DStv Channel 319

English First Additional Language

25 September
Test Scope
25 September Lesson

Archived Work

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

25 September
Voltooi asb. in BOEK 1 die volgende oefeninge:
bl. 96 Soorte sinne - nr. 1 -3
bl. 102 Woordsoorte - nr. 1 -3
bl. 108 Hersiening (die hele oefening)

Argiefwerk

Sepedi Home Language

Archived Work

Wiskunde Geletterdheid

25 September
The following activities should be done by Monday(HOMEWORK):
Activity 6 p249
Activity 7 p251
Activity 8 p252

Gr10 Wisk Gelet 30 September 2020:
Hoofstuk 1 Afdeling 7: Persentasie
Hoofstuk 7 Afdeling 1 en 2:Waarskynlikheid
Hoofstuk 11 Afdeling 1 en 2: BTW en rente
Hoofstuk 12 Afdeling 1 tot 4: Datahantering veral frekwensietabel
EN herleiding tussen afstande
Totaal: 50
Tyd: 1 uur

Argiefwerk

Maths Literacy

25 September
The following activities should be done by Monday(HOMEWORK):
Activity 6 p249
Activity 7 p251
Activity 8 p252

Gr10 Maths Lit 30 September 2020:
Chapter 1 Section 7: Pecentages
Chapter 7 Section 1 and 2: Probability
Chapter 11 Section 1 and 2: VAT and interest
Chapter 12 Section 1 to 4: Datahandling especially frequency tables
AND conversion between distances
Total: 50
Time: 1 hour

Archived Work

Fisiese Wetenskap

25 September
Toets-afbakening
- Stoichiometriese Berekeninge (Chemie)
- Energie (Fisika)

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

www.siyavula.com

Physical Science

25 September
Test Scope
- Stoichiometric Calculations (Chemistry)
- Energy (Physics)

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

www.siyavula.com

Lewenswetenskap

Argiefwerk

Life Science

Archived Work

Verbruikerstudies

Volg hierdie link om instruksies te kry om op datum te bly met jou werk.
Rassies.com link

Consumer Studies

Follow this link to get instructions to keep up to date with your work.
Rassies.com link

Rekeningkunde

25 September
Doen aktiwiteit 12.1 - Bl. 206 nr 1 - 16.
Aktiwiteit (gedrukte papiere) vir jou gegee deur Mev Erasmus.

Argiefwerk

Accounting

25 September
Do activity 12.1 - p. 206 nr 1 - 16
Activity (printed papers) given to you by Mrs Pretorius.

Archived Work

Besigheidstudies

25 September
Hersiening Kwartaal 3 no. 6
Kwataal 3 onderwerpe 1,2,5,6

Argiefwerk

Business Studies

25 September
Revision Term 3 no. 6
Term 3 topics 1,2,5,6

Archived Work

Landboutegnologie

Argiefwerk

Agricultural Technology

Archived Work

IT

Volg die onderstaande skakel (link) vir instruksies om op datum te bly met jou werk.
rassie.com: link

IT

Follow the link below to get instructions to keep up to date with your work.
rassie.com: link

RTT

Volg die onderstaande skakel (link) vir instruksies om op datum te bly met jou werk.
rassie.com: link

CAT

Follow the link below to get instructions to keep up to date with your work.
rassie.com: link

IGO

25 September
Oefening
Toets
Klas werk

Volg die onderstaande skakel (link) vir instruksies om op datum te bly met jou werk.
rassie.com: link

Argiefwerk

EGD

25 September
Exercise
Test
Class Work

Follow the link below to get instructions to keep up to date with your work.
rassie.com: link

Archived Work

Toerisme

Argiefwerk

Tourism

Archived Work

Visuele Kuns

25 September
Bayeux-tapisserie

Argiefwerk

Visual Art

25 September
Bayeux tapestry

Archived Work

Elektriese Tegnologie

25 September
Kyk na hoofstuk 8 in u handboek en voltooi die vrae op bl 340
Jy word ook versoek om ʼn stroom baan te ontwerp vir ʼn gelykstroom motor om die draai rigting van die motor te verander sonder om die aansluiters te verander. Maak gebruik van skakelaars en verduidelik hoekom u die skakelaars gebruik het.
Jy sal ook op 28 September in die klas, aan die klas moet kan verduidelik wat ʼn GS motor laat draai en volgens watter reël werk dit.
Toets: 23/10/2020
Huishoudelike installasie bl 228 – 299
Beginsels van magnetisme bl 300 - 339

Argiefwerk