Hoerskool Ellisras
Gr 10 E-klaskamer / E-classroom

Work is added through out the day, refresh (F5) the page on a regular basis. / Werk word deur die dag bygevoeg, "refresh" (F5) die bladsy gereeld.


SKRIFTE
BOOKS
Afrikaans Huistaal

9 Februarie 2021
Goeiedag Graad 10's

Baie sterkte vir die 2021.

Die volgende opdragte moet asseblief op 15 Februarie afgehandel wees :

1. Trek jou handboeke en skrifte netjies oor. Jy het 3 skrifte wat jy met enige kleur papier kan oortrek  :  Taalleer,  Prosa  en Gedigte.Skryf asseblief jou naam ook op die skrif .

2. Lees hoofstuk 1 van  Die Driehoekige Sirkel en voltooi die hoofstuk se vrae wat agter in die boek is. Doen hierdie werk in jou prosa skrif.

Geniet die laaste paar daggies van die vakansie!

Groete
Juf. Louw

3 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

English Home Language

8 February 2021
Mrs Wessels - Video
Romeo And Juliet Part 1
Romeo And Juliet Part 2

5 February 2021
Welcoming message

English First Additional Language

9 February 2021
Baseline Assessment

5 February 2021
Welcoming message

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

9 Februarie 2021
Taaloefening

3 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Sepedi Home Language

3 February 2021
Welcoming message

Wiskunde

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!54MB!!)

Maths

5 February 2021
Welcoming message (!!54MB!!)

Wiskunde Geletterdheid

8 Februarie 2021
Oefening 1

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!54MB!!)

Maths Literacy

8 February 2021
Exercise 1

5 February 2021
Welcoming message (!!54MB!!)

Tegniese Wiskunde

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!54MB!!)

5 Februarie 2021
Trek asseblief 2 hardebandskrifte oor soos jy wil. Noem die een Vraestel 1 en die ander Vraestel 2. Trek ook jou handboek met sterk plastiek oor.

In jou Vraestel 1 skrif kan julle vir my die eerste bladsy oop los en dan gaan julle bietjie google...

Op die volgende oop bladsy wil ek hê julle moet 2021 lekker groot bo aan die bladsy skryf. Onder dit moet julle dit dan oor skryf binêre getalle. Wys alle berekeninge.

Daar is baie mooi verduidelikings op Google en YouTube wat jou lekker sal help. Jy kan ook in jou handboek op bl.42 tot 46 kyk.

Sien julle amper!

Technical Maths

5 February 2021
Welcoming message (!!54MB!!)

Fisiese Wetenskap

8 Februarie 2021
OPDRAG

3 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Physical Science

8 February 2021
Task

5 February 2021
Welcoming message

Lewenswetenskap

8 Februarie 2021
Teken en benoem die diersel volgens sketsreëls

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Life Science

8 February 2021
Draw and label the sketch of the animal cell according to sketch rules.

5 February 2021
Welcoming message

Verbruikerstudies

8 Februarie 2021
Goeie dag Verbruikers leerders

Voltooi die werkkaart op 'n aparte papier en laiseer in 'n portefeulje leêr sodat ons dit kan merk sodra julle terug is by die skool. Antwoorde sal uit julle handboeke kom.

Groete Mev van der Merwe
Werkblad 1

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap 1
Verwelkomingsboodskap 2

Consumer Studies

8 February 2021
Good day Consumer learners

Complete the worksheet on a separate piece of paper and file it in a portfolio file so we can mark it as soon as you return to school. Answers will be in your textbook.

Greetings Mrs van der Merwe
Worksheet 1

5 February 2021
Welcoming message 1
Welcoming message 2

Geografie

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!685MB!!)

Geography

5 February 2021
Welcoming message (!!685MB!!)

Geskiedenis

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!685MB!!)

History

5 February 2021
Welcoming message (!!685MB!!)

Rekeningkunde
Accounting
Besigheidstudies

10 Februarie 2021
Huiswerk

3 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Business Studies

5 February 2021
Welcoming message

Landboutegnologie

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Agricultural Technology

5 February 2021
Welcoming message

IT

Alle IT-werk sal in die volgende leer gelaai word. Klik op die onderstaande skakel.
Gr 10 IT

IT

All your IT work will be loaded in the following folder. Click on the link below.
Gr 10 IT

RTT

Alle RTT-werk sal in die volgende leer gelaai word. Klik op die onderstaande skakel.
Gr 10 RTT

CAT

All your CAT work will be loaded in the following folder. Click on the link below.
Gr 10 CAT

IGO

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

EGD

5 February 2021
Welcoming message

Toerisme

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!685MB!!)

Tourism

5 February 2021
Welcoming message (!!685MB!!)

Visuele Kuns

8 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Visual Art

8 February 2021
Welcoming message

LO

9 Februarie 2021
Wees geinspireerd hierdie jaar...

Kyk gerus na die volgende video en bepaal wat jou doelstellings gaan wees vir 2021, moet dit nie 'n algemene doel maak nie. Kry vir jou prente wat jou doelstellings uitbeeld en maak vir jou 'n visie-bord van jou doelstellings vir 2021. Hierdie prente moet jou doel uitbeeld maar ook die prente moet uitbeeld hoe jy sal voel wanneer jy jou doel bereik. Verdeel jou visie-bord in verskeie afdelings waar jy 'n doel het om te bereik. Bv. Geestelik, Akademies, Sport ens. Inspirerende woorde kan gebruik word om mooi uit een te sit wat jy wil bereik.

Ons kan nie wag om te sien wat jy wil bereik die jaar nie!
Best Study - Motivation

LO

9 February 2021
Be inspired this year...

Look at the following video and determine what you would like to achieve this year. Do not set a general goal, be spesific. Search for pictures that depicts the goals that you would like to achieve. These pictures should also depict how you would feel when achieving your goals. Use these pictures to make a vision board of your goals for 2021. Goals can be devided in different areas of your life eg. Spiritual, Academic, Sport etc. Inspirational words may be added to your vision board.

We can not wait to see what your goals are for 2021.
Best Study - Motivation

Elektriese Tegnologie

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Tegniese Wetenskap

9 Februarie 2021
Voltooi asb dokument en plak in jou skrif.
Herleiding

5 Februarie 2021
Verwelkoming boodskap