Hoerskool Ellisras
Gr 11 E-klaskamer / E-classroom

Work is added through out the day, refresh (F5) the page on a regular basis. / Werk word deur die dag bygevoeg, "refresh" (F5) die bladsy gereeld.


SKRIFTE
BOOKS
Afrikaans Huistaal

8 Februarie 2021
Mag 2021 vir elkeen 'n wonderlike jaar wees , ook op akademiese gebied.

Dit is reeds Februarie, daarom begin ons hierdie week met die werk. Die volgende opdragte moet asseblief gedoen wees op 15 Februarie :<br>
1. Taalleer
Aktiwiteit 6, bl. 10 - 15. Los asseblief die eerste bladsy oop.

2. Droomdelwers
Lees hoofstuk 1 (bl. 3 - 34) en maak 'n lys van al die karakters wat in hierdie hoofstuk genoem word. Doen hierdie in jou prosa skrif.

3. Handboeke en skrifte moet asseblief oorgetrek wees op 15 Februarie. Trek asseblief die 3 skrifte so oor :
1) Taalleer : enige rooi
2) Gedigte : enige pienk
3) Prosa en Drama : enige pers

Geniet die laaste paar dae van julle vakansie. Ons sien daarna uit om julle by die skool te sien!

Groete
Juf. Jordaan en juf. Louw

3 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

English Home Language

5 February 2021
Paper 1

5 February 2021
Welcoming message

English First Additional Language

8 February 2021
Manners Matter

5 February 2021
Welcoming message

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

5 Februarie 2021
Beantwoord asseblief die taalvraestel.
Me. A Gerber
Verwelkomingsboodskap

3 Februarie 2021
Taaloefening

Sepedi Home Language

3 February 2021
Welcoming message

Wiskunde

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!54MB!!)

5 Februarie 2021
Trek asseblief 2 hardebandskrifte oor soos jy wil. Noem die een Vraestel 1 en die ander Vraestel 2. Trek ook jou handboek met sterk plastiek oor. Hulle is nuut, so pas dit mooi op!

In jou Vraestel 1 skrif kan julle vir my die eerste bladsy oop los en dan op die volgende oop bladsy begin...

Ons skop die jaar af met eksponente, so ek wil begin met die basiese hersiening van vorige grade se kennis.

Opskrif: Eksponente bl.25
Oef.1 bl.27

Doen asseblief by vraag (a) al die onewe nommers.

Ons sal die res van die oefening in die klas doen. Jy is egter welkom om die hele oefening solank te doen as jy wil opskerp.

Sien julle amper!

Maths

5 February 2021
Welcoming message (!!54MB!!)

5 February 2021

Please cover 2 hard cover books with whatever you want. Name the one Paper 1 and the other Paper 2. Also cover your textbook with strong plastic. They are new, so please take care of them!

In your Paper 1 book you can leave open the first page for me and start on the next open page...

We kick off this year with exponents, so I would like to start with the basic revision of the knowledge from previous grades.

Heading: Exponents p.25
Ex.1 p.27

Please do all the uneven numbers at question (a).

The rest of the exercise we will do in class. However you are welcome to do the whole exercise if you would like to sharpen up on it.

See you!

Wiskunde Geletterdheid

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!54MB!!)

5 Februarie 2021
Opdrag

Maths Literacy

5 February 2021
Welcoming message (!!54MB!!)

5 February 2021
Assignment

Tegniese Wiskunde

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!54MB!!)

Technical Maths

5 February 2021
Welcoming message (!!54MB!!)

Fisiese Wetenskap

8 Februarie 2021
Opdrag

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Physical Science

5 February 2021
Assignment

5 February 2021
Welcoming message

Lewenswetenskap

8 Februarie 2021
Teken en benoem die diersel volgens sketsreëls

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Life Science

8 February 2021
Draw and label the sketch of the animal cell according to sketch rules.

5 February 2021
Welcoming message

Verbruikerstudies

8 Februarie 2021
Goeie dag Verbruikers leerders

Voltooi die werkkaart op 'n aparte papier en laiseer in 'n portefeulje leêr sodat ons dit kan merk sodra julle terug is by die skool. Antwoorde sal uit julle handboeke kom.

Groete Mev van der Merwe
Werkblad 1

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Consumer Studies

8 February 2021
Good day Consumer learners

Complete the worksheet on a separate piece of paper and file it in a portfolio file so we can mark it as soon as you return to school. Answers will be in your textbook.

Greetings Mrs van der Merwe
Worksheet 1

5 February 2021
Welcoming message

Geografie

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!685MB!!)

Geography

5 February 2021
Welcoming message (!!685MB!!)

Geskiedenis

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!685MB!!)

History

5 February 2021
Welcoming message (!!685MB!!)

Rekeningkunde

8 Februarie 2021
Toests 1

Accounting

8 February 2021
Test 1

Besigheidstudies

9 Februarie 2021
Week 1 huiswerk
Week 1 Video

3 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Business Studies

9 February 2021
Week 1 Homework
Week 1 Video

5 February 2021
Welcoming message

Landboutegnologie

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Agricultural Technology

5 February 2021
Welcoming message

IT

Alle IT-werk sal in die volgende leer gelaai word. Klik op die onderstaande skakel.
Gr 11 IT

IT

All your IT work will be loaded in the following folder. Click on the link below.
Gr 11 IT

RTT

5 Februarie 2021
Haai al die Graad 11 kiddies

Goeie dag julle hoop julle is al goed uitgerus en lus vir die jaar se RTT en PAT.
Ek stuur solank die PAT dat julle kan begin met navorsing.
Ounthou save jou webblad as webpage complete.

Sien julle volgende week
Liefde
Juf Troskie

Alle RTT-werk sal in die volgende leer gelaai word. Klik op die onderstaande skakel.
Gr 11 RTT

CAT

5 February 2021
Hi all Grade 11 kiddies

Good day you hope you are already well rested and can’t wait for this year's CAT and PAT.

I am sending the PAT so that you can start researching.
Remember to save your webpage as webpage complete.

Liefde
Juf Troskie

All your CAT work will be loaded in the following folder. Click on the link below.
Gr 11 CAT

IGO

10 Februarie 2021
Huiswerk Video 1

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

EGD

5 February 2021
Homework Video 1

5 February 2021
Welcoming message

Toerisme

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!685MB!!)

Tourism

5 February 2021
Welcoming message (!!685MB!!)

Visuele Kuns

8 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Visual Art

8 February 2021
Welcoming message

LO

9 Februarie 2021
Wees geinspireerd hierdie jaar...

Kyk gerus na die volgende video en bepaal wat jou doelstellings gaan wees vir 2021, moet dit nie 'n algemene doel maak nie. Kry vir jou prente wat jou doelstellings uitbeeld en maak vir jou 'n visie-bord van jou doelstellings vir 2021. Hierdie prente moet jou doel uitbeeld maar ook die prente moet uitbeeld hoe jy sal voel wanneer jy jou doel bereik. Verdeel jou visie-bord in verskeie afdelings waar jy 'n doel het om te bereik. Bv. Geestelik, Akademies, Sport ens. Inspirerende woorde kan gebruik word om mooi uit een te sit wat jy wil bereik.

Ons kan nie wag om te sien wat jy wil bereik die jaar nie!
Best Study - Motivation

LO

9 February 2021
Be inspired this year...

Look at the following video and determine what you would like to achieve this year. Do not set a general goal, be spesific. Search for pictures that depicts the goals that you would like to achieve. These pictures should also depict how you would feel when achieving your goals. Use these pictures to make a vision board of your goals for 2021. Goals can be devided in different areas of your life eg. Spiritual, Academic, Sport etc. Inspirational words may be added to your vision board.

We can not wait to see what your goals are for 2021.
Best Study - Motivation

Elektriese Tegnologie

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Tegniese Wetenskap

5 Februarie 2021
Verwelkoming boodskap