Hoerskool Ellisras
Gr 11 E-klaskamer / E-classroom

Work is added through out the day, refresh (F5) the page on a regular basis. / Werk word deur die dag bygevoeg, "refresh" (F5) die bladsy gereeld.

Educational support for leamers on the Openview HD platform — channel 122.

Mindset TV on DStv Channel 319

Afrikaans Huistaal

25 September
Berei asseblief deeglik voor vir die toets van 28 September soos in die klas bespreek. Die toets handel oor transaksionele skryfstukke. Gee veral aandag aan die formaat van elke soort skryfstuk.

Argiefwerk

English First Additional Language

25 September
Lesson
Homework
Poem
Homework
Homework
TEST SCOPE: Essay writing [50]

Archived Work

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

25 September
Voltooi asb die volgende oefeninge in jou handboek:
Hoofstuk 12 - Akt. 3
Akt. 5 nr.1
Akt. 6
Akt.7

Argiefwerk

Sepedi Home Language

Archived Work

Wiskunde

25 September
Funksies Hersieningswerkkaart

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

www.siyavula.com

Maths

25 September
Funksies Hersieningswerkkaart

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

www.siyavula.com

Wiskunde Geletterdheid

25 September
Ondersoek

Argiefwerk

Maths Literacy

25 September
Investigation

Archived Work

Tegniese Wiskunde

25 September
Werkkaart 2
Vrydag 25 September 2020: Voltooi werkkaart 2 vir Maandag
Afbakenings:
30 Sept. 2020: Euklidiese meetkunde
15 Okt. 2020: Trigonometrie; Sirkels, hoeke en hoekbeweging

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

Technical Maths

25 September
Werkkaart 2
Vrydag 25 September 2020: Voltooi werkkaart 2 vir Maandag
Afbakenings:
30 Sept. 2020: Euklidiese meetkunde
15 Okt. 2020: Trigonometrie; Sirkels, hoeke en hoekbeweging

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

Fisiese Wetenskap

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

www.siyavula.com

Physical Science

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

www.siyavula.com

Lewenswetenskap

Volg jou vakonderwyser die WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

Life Science

Follow your subject teacher on the WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

Verbruikerstudies

Volg hierdie link om instruksies te kry om op datum te bly met jou werk.
Rassies.com link

Consumer Studies

Follow this link to get instructions to keep up to date with your work.
Rassies.com link

Rekeningkunde

Argiefwerk

Accounting

Archived Work

Besigheidstudies

25 September
Aktiwiteit vir Graad 11 Besigheids - Moet gedoen wees teen Maandag 28 September.

Afbakening vir Toets - 7 Oktober
1) Entrepreneuriese eienskappe
2) Verander sakeplan in aksieplan
3) Begin 'n onderneming
4) Aanbieding van sake-inligting

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

Argiefwerk

Business Studies

25 September
Activity for Grade 11 Business - Must be done by Monday 28 September.

Scope for test - 7 October
1) Entrepreneurial Activity
2) Change a business plan into an action plan
3) Start a business
4) Presentation of business information

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

Archived Work

Landboutegnologie

Argiefwerk

Agricultural Technology

Archived Work

IT

Volg die onderstaande skakel (link) vir instruksies om op datum te bly met jou werk.
rassie.com: link

IT

Follow the link below to get instructions to keep up to date with your work.
rassie.com: link

RTT

Volg die onderstaande skakel (link) vir instruksies om op datum te bly met jou werk.
rassie.com: link

CAT

Follow the link below to get instructions to keep up to date with your work.
rassie.com: link

IGO

25 September
Tuis werk:

Bl. 76
Inhandig: 28/9/2020

Toets Afbakening:
Bl. 64-76

EGD

25 September
Homework:

P. 76
Hand in: 28/9/2020

Test scope
P. 64-76

Toerisme

Argiefwerk

Tourism

Archived Work

Visuele Kuns

25 September
Opsomming Hoofstuk 3 Fauvisme

Volg jou vakonderwyser op sy/haar WhatsApp-groep vir voortdurende interaksie. Indien jy nie by die groep gevoeg is nie, vra asb 'n klasmaat om namens jou 'n 'add my' versoek te rig.

Argiefwerk

Visual Art

25 September
Summary Chapter 3 Fauvism

Follow your subject teacher on his/her WhatsApp group for continuous interaction. If you were not added to a group, please ask a classmate to request an 'add me' on your behalf.

Archived Work

Elektriese Tegnologie

25 September
Kyk na hoofstuk 3 in u handboek
Jy word versoek om Farady se wette te verduidelik (skyf in paragraaf vorm)
Jy moet ook ʼn opsomming maak oor punt 4.3 op bl 86 tot bl 89 wat in die klas op 28 September behandel sal word
Beantwoord die vrae wat volg op bladsy 99
Toets: 12/10/2020
kontrole en beheer bl 182 – 211
Enkelfase motors bl 213 - 230

Argiefwerk

Tegniese Wetenskap