Hoerskool Ellisras
Gr 12 E-klaskamer / E-classroom

Work is added through out the day, refresh (F5) the page on a regular basis. / Werk word deur die dag bygevoeg, "refresh" (F5) die bladsy gereeld.


SKRIFTE
BOOKS
Gr 12 Information Evening / Inligtingsaand
Gr12 Information Video / Gr 12 Inligtings Video

Mev Jordaan - Afrikaans Huistaal

Mev Wessels - English Home Language

Mev de Beer - English First Additional Language

Mev Gerber- Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Mev Ramogaman - Sepedi Home Language

Mev Venter - Wiskunde / Maths

Mev le Roux - Fisiese Wetenskap / Physical Science

Mev van Staden - Lewenswetenskap / Life Science

Mev Coetzee - Geografie / Geography

Mev Pretorius - Rekeningkunde / Accounting

Mej van der Walt - Besigheidstudies / Business Studies

Mnr van Staden - Landboutegnologie / Agricultural Technology

Mnr Elmes - IGO / EGD

Mev Pitout - Toerisme / Tourism

Mnr D Grobler - Elektriese Tegnologie

Mev le Roux - Tegniese Wetenskap / Technical Science

Mev van Staden - Visuele Kuns / Visual Art
Afrikaans Huistaal

8 Februarie 2021

Goeiedag Matrikulante van 2021!

Ek hoop julle het 'n heerlike vakansie gehad en dat 2021 'n vyfster jaar vir elkeen sal wees.

Ons begin sommer dadelik met die die volgende opdragte :

1. Onderwêreld : lees asseblief die proloog en hoofstuk 1 en 2 en berei voor vir 'n klastoets op 16 Februarie.

2. Taalleer : Doen klaskameraktiwiteit 1.4B, bl. 11 en 12 van jou taalleerhandboek ( sperdatum 15  Februarie ). Los asseblief die eerste bladsy van jou skrif oop. 

3. Handboeke en skrifte moet asseblief op 15 Februarie oorgetrek wees. Ek sal bly wees as die skrifte as volg oorgetrek word :
       1. Taalleer : enige blou
       2. Gedigte :enige geel
       3. Prosa en drama : enige groen

Kontak my gerus  by 0827816860 vir enige navrae . Ons het reeds 'n Whatsapp-groep gemaak.Laat weet asseblief as jy nog nie daarop is nie.

Geniet die laaste paar dae van die vakansie.

Groete
Juffrou Jordaan

3 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

English First Additional Language

10 February 2021
Video Lesson 2

9 February 2021
Titles of exercise books:
1 x hard cover: Eng Drama
1 x hard cover: Eng Short Stories
1 x 72p soft cover: Eng Language/Grammar

5 February 2021
Welcoming message

27 January 2021
Video 1

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

3 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

5 Februarie 2021
Julle moet asb deur die notas werk vir jul voorgeskreweboek. Dit sal ook help as jy Lien se lankstaanskoene begin lees!
Jy moet weet waaroor handel die boek wanneer jul terugkeer skool toe.
Me. A Gerber
Lien Ontleding

Sepedi Home Language

3 February 2021
Welcoming message

Wiskunde

8 Februarie 2021
Hoe om boeke oor te trek
Opdrag 1

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!54MB!!)

Maths

8 February 2021
Instructions on covering books
Assignment 1

5 February 2021
Welcoming message (!!54MB!!)

Wiskunde Geletterdheid

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap(!!54MB!!)

5 Februarie 2021
Opdrag

Maths Literacy

5 February 2021
Welcoming message (!!54MB!!)

5 February 2021
Assignment

Tegniese Wiskunde

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!54MB!!)

5 Februarie 2021
Trek asseblief 2 hardebandskrifte oor soos jy wil. Noem die een Vraestel 1 en die ander Vraestel 2. Trek ook al 3 jou handboeke met sterk plastiek oor.

In jou Vraestel 1 skrif kan julle vir my die eerste bladsy oop los en dan vir my die aangehegte oefening op die volgende bladsy voltooi. Die oefening is bair belqngrike voorkennis vir die werk wat ons eerste gaan doen.

Sien julle amper!
Oefeninge

Technical Maths

5 February 2021
Welcoming message (!!54MB!!)

Fisiese Wetenskap

8 Februarie 2021
Opdrag

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Physical Science

8 February 2021
Worksheet

5 February 2021
Welcoming message

Lewenswetenskap

8 Februarie 2021
Teken en benoem die diersel volgens sketsreëls

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Life Science

8 February 2021
Draw and label the sketch of the animal cell according to sketch rules.

5 February 2021
Welcoming message

Geografie

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!685MB!!)

Geography

5 February 2021
Welcoming message (!!685MB!!)

Geskiedenis

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!685MB!!)

History

5 February 2021
Welcoming message (!!685MB!!)

Verbruikerstudies

8 Februarie 2021
Goeie dag Verbruikers leerders

Voltooi die werkkaart op 'n aparte papier en laiseer in 'n portefeulje leêr sodat ons dit kan merk sodra julle terug is by die skool. Antwoorde sal uit julle handboeke kom.

Groete Mev van der Merwe
Werkblad 1

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Consumer Studies

8 February 2021
Good day Consumer learners

Complete the worksheet on a separate piece of paper and file it in a portfolio file so we can mark it as soon as you return to school. Answers will be in your textbook.

Greetings Mrs van der Merwe
Worksheet 1

5 February 2021
Welcoming message

Rekeningkunde

8 Februarie 2021
Toests 1
Vaste Bates

Accounting

8 February 2021
Test 1
Fixed Assests

Besigheidstudies

8 Februarie 2021
Hoofstuk 1 Wette
Aktiwiteit

3 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Business Studies

8 February 2021
Lesson 1
Activity 1

5 February 2021
Welcoming message

Landboutegnologie

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Agricultural Technology

5 February 2021
Welcoming message

IT

Alle IT-werk sal in die volgende leer gelaai word. Klik op die onderstaande skakel.
Gr 12 IT

IT

All your IT work will be loaded in the following folder. Click on the link below.
Gr 12 IT

RTT

Alle RTT-werk sal in die volgende leer gelaai word. Klik op die onderstaande skakel.
Gr 12 RTT

CAT

All your CAT work will be loaded in the following folder. Click on the link below.
Gr 12 CAT

IGO

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

EGD

5 February 2021
Welcoming message

Toerisme

8 Februarie 2021
Globale Toerisme

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!685MB!!)

Tourism

8 February 2021
Global Tourism

5 February 2021
Welcoming message (!!685MB!!)

Visuele Kuns

8 Februarie 2021
Taak 1
Verwelkomingsboodskap

Visual Art

8 February 2021
Task 1
Welcoming message

LO

9 Februarie 2021
Wees geinspireerd hierdie jaar...

Kyk gerus na die volgende video en bepaal wat jou doelstellings gaan wees vir 2021, moet dit nie 'n algemene doel maak nie. Kry vir jou prente wat jou doelstellings uitbeeld en maak vir jou 'n visie-bord van jou doelstellings vir 2021. Hierdie prente moet jou doel uitbeeld maar ook die prente moet uitbeeld hoe jy sal voel wanneer jy jou doel bereik. Verdeel jou visie-bord in verskeie afdelings waar jy 'n doel het om te bereik. Bv. Geestelik, Akademies, Sport ens. Inspirerende woorde kan gebruik word om mooi uit een te sit wat jy wil bereik.

Ons kan nie wag om te sien wat jy wil bereik die jaar nie!
Best Study - Motivation

LO

9 February 2021
Be inspired this year...

Look at the following video and determine what you would like to achieve this year. Do not set a general goal, be spesific. Search for pictures that depicts the goals that you would like to achieve. These pictures should also depict how you would feel when achieving your goals. Use these pictures to make a vision board of your goals for 2021. Goals can be devided in different areas of your life eg. Spiritual, Academic, Sport etc. Inspirational words may be added to your vision board.

We can not wait to see what your goals are for 2021.
Best Study - Motivation

Elektriese Tegnologie

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Tegniese Wetenskap

8 Februarie 2021
Opdrag

3 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap