Hoerskool Ellisras
Gr 8 E-klaskamer / E-classroom

Work is added through out the day, refresh (F5) the page on a regular basis. / Werk word deur die dag bygevoeg, "refresh" (F5) die bladsy gereeld.

English First Additional Language

25 September
Dear Grade 8's
Please go through the poem analyses for the following poems: Remember me
We real cool
Teeth

They can be found in your reader. I have attached the memorandums for the first two poems. Mark your work and make the necessary corrections. Please answer the questions for the poem Teeth for Monday 28 September 2020.
Remember Me
We real cool
Teeth
Memo for Remember Me and We real cool
Test Scope

Archived Work

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

25 September
Lees die storie Nulle en Ene in jou leesboek en antwoord die vrae as dit nog nie gedoen is nie. Gaan deur die opsomming van Perfek wat aan jou uitgedeel is. LEER vir die letterkunde toets -
Blou - 30 /9
Geel - 1/10
Toetsafbakening

Argiefwerk

Sepedi Home Language

Archived Work

Wiskunde

25 September
Doen die huiswerk wat jou onderwyser vir jou gegee het. Maak seker dat jy begin voorberei vir die toetse. OEFEN OEFEN OEFEN.Vind aangeheg ekstra meetkunde oefeninge wat jy kan doen ter voorbereiding vir die toets
Meetkunde

Gr 8 Wisk toets 2 Oktober Blou en 5 Oktober Geel:
Werkkaart P (p1-88):
MEETKUNDE VAN REGUIT LYNE EN 2D-VORMS
Totaal: 50 punte
Tyd: 1 uur

Argiefwerk

Maths

23 September
Do the homework that your teacher gave you to do. Make sure you start preparing for the Maths test. PRACTISE PRACTISE PRACTISE. Find attached extra geometry exercises you can do in order to prepare for the test.
Geometry

Gr 8 Maths test 2 October Blue and 5 October Yellow
Worksheet P (p1-88)
GEOMETRY OF LINES AND 2D-SHAPES
Total: 50 marks
Time: 1 hour

Archived Work

Fisiese Wetenskap

25 September
Bl154-Bl199 & Stroombaan berekeninge
(Nie bl 190-191)
Onthou jou sakrekenaar & gradeboog!

Maak seker jy doen oef 6 op bl 197-p199 Ook die memo van Oefening 6 aangeheg ONTHOU vergrootglas is 'n konvekse lens en nie soos in die boek en op die memo staan konkaaf nie
What are Convex Lenses?
What are Concave Lenses?
Oef 6 Deel 1 Memo
Oef 6 Deel 2 Memo
Elektriese selle en stroombane

Argiefwerk

Physical Science

25 September
P154-P199 & circuit calculations
(Not p 190-191)
Remember your calculator & protractor!

Make sure you complete Exercise 6 on p197-199. Memo of Exercise 6 attached REMEMBER a magnifying glass is a convex lens and not a concave lens as stated in the memo and in the book
What are Convex Lenses?
What are Concave Lenses?
Ex 6 Part 1 Memo
Ex 6 Part 2 Memo
Electrical cells and circuits

Archived Work

Lewenswetenskap

25 September
Lewenswetenskappe Bestudeer bl. 62 - 63 in jou Natuurwetenskappe handboek en doen Oefening 6 op Bl. 63 - 65.

Argiefwerk

Life Science

25 September
Study p. 62-63 in your Natural Sciences textbook and do Exercise 6 on p. 63 – 65

Archived Work

Geografie

25 September
Bestudeer bl. 96 – 97 in jou Sosiale Wetenskappe handboek en doen Aktiwiteit 3 op bl. 99.

Argiefwerk

Geography

25 September
Study p. 96 – 97 in your Social Sciences textbook and do Activity 3 on p. 99.

Archived Work

Geskiedenis

25 September
Geskiedenis Les

Argiefwerk

History

25 September
History Lesson

Archived Work

DT

Volg die onderstaande skakel (link) vir instruksies om op datum te bly met jou werk.
rassie.com: link
NB: elke opdrag bevat duidelike instruksies. Lees asseblief eerste.

DT

Follow the link below to get instructions to keep up to date with your work.
rassie.com: link
NB: each assignment contains clear instructions. Please read these first.

Tegnologie

25 September
Toetsafbakening

Argiefwerk

Technology

25 September
Test Scope

Archived Work

EBW

25 September
• Aktiwiteit R14 – Rekeningkundige papiere.
• Indien daar nog enige onsekerheid is oor hoe om die KOJ en KBJ te voltooi. Volg asb die onderstaande skakels.
KOJ
KBJ
Sterkte en geniet die naweek.
Groete
Juf du Preez en Mnr Pitout

Volg hierdie link om instruksies te kry om op datum te bly met jou werk.
Rassies.com link

Argiefwerk

EMS

25 September
• Activity R14- Accounting papers.
• If you are still unsure how to do the CRJ and CPJ, please watch the following videos.
CRJ
CPJ
Enjoy the weekend.
Greeting
Juf du Preez and Mnr Pitout.

Follow this link to get instructions to keep up to date with your work.
Rassies.com link

Archived Work

Visuele Kuns

25 September
Tegniese hulpmiddels

Argiefwerk

Visual Art

25 September
Technical Resources

Archived Work