Hoerskool Ellisras
Gr 9 E-klaskamer / E-classroom

Work is added through out the day, refresh (F5) the page on a regular basis. / Werk word deur die dag bygevoeg, "refresh" (F5) die bladsy gereeld.


SKRIFTE
BOOKS
Afrikaans Huistaal

3 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

English Home Language

5 February 2021
Welcoming message

English First Additional Language

5 February 2021
Verwelkomingsboodskap

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

3 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Sepedi Home Language

5 February 2021
Welcoming message

Wiskunde

16 Februarie 2021
Gevorderde Program Wiskunde Inligtingsbrief

8 Februarie 2021
Oefening 1

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!54MB!!)

Maths

16 February 2021
Advanced Program Mathematics Info Letter

8 February 2021
Exercise

5 February 2021
Welcoming message (!!65MB!!)

Fisiese Wetenskap

9 Februarie 2021
Opdrag 1

3 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Physical Science

9 February 2021
Assignment 1

5 February 2021
Welcoming message

Lewenswetenskap

8 Februarie 2021
Teken en benoem die diersel volgens sketsreëls

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Life Science

8 February 2021
Draw and label the sketch of the animal cell according to sketch rules.

5 February 2021
Welcoming message

Geografie

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap (!!685MB!!)

Geography

5 February 2021
Welcoming message (!!685MB!!)

Geskiedenis

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap(!!685MB!!)

History

5 February 2021
Welcoming message(!!685MB!!)

DT

3 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Alle DT-werk sal in die volgende leer gelaai word. Klik op die onderstaande skakel.
Gr 9 DT

DT

5 February 2021
Welcoming message

All your DT work will be loaded in the following folder. Click on the link below.
Gr 9 DT

Tegnologie

5 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Technology

5 February 2021
Welcoming message

EBW

8 Februarie 2021
Hersiening

EMS

8 February 2021
Revision

Visuele Kuns

8 Februarie 2021
Verwelkomingsboodskap

Visual Art

8 February 2021
Welcoming message

LO
LO