Hoerskool Ellisras
Gr 9 E-klaskamer / E-classroom

Work is added through out the day, refresh (F5) the page on a regular basis. / Werk word deur die dag bygevoeg, "refresh" (F5) die bladsy gereeld.

Afrikaans Huistaal

Argiefwerk

English Home Language

Archived Work

English First Additional Language

25 September
Test Scope
Finite and Non-Finites

Archived Work

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

25 September
Doen die taaloefening, vraag 1-8 op bl216.
Ons sal dit die week wat kom merk.

Argiefwerk

Sepedi Home Language

Archived Work

Wiskunde

Argiefwerk

Fisiese Wetenskap

25 September
Afbakening

Argiefwerk

Physical Science

25 September
Test Scope

Archived Work

Lewenswetenskap

Argiefwerk

Life Science

Archived Work

Geografie

Argiefwerk

Geography

Archived Work

Geskiedenis

25 September
Die Versetveldtog

Argiefwerk

History

25 September
The defiance campaign

Archived Work

DT

Volg die onderstaande skakel (link) vir instruksies om op datum te bly met jou werk.
rassie.com: link
NB: elke opdrag bevat duidelike instruksies. Lees asseblief eerste.

DT

Follow the link below to get instructions to keep up to date with your work.
rassie.com: link
NB: each assignment contains clear instructions. Please read these first.

Tegnologie

25 September
1. Hersien bl.174 tot 184 vir ‘n laaste keer.
2. Voltooi die hersieningsoefening op bl.185 en 186
3. Teken ‘n Isometriese sirkel met ‘n deursnee van 150mm op ‘n skoon papier.
4. Onthou jou tekenbord vir volgende periode, sodat ons Isometriese sketse vir die toets kan hersien en ook met Eenpunt-perspektieftekeninge kan begin.

Toetsafbakening: Datums: 14 en 15 Oktober 2020
1. Isometriese sketse bl.38-50 in tekenboek.
2. Elektrisiteit bl.121-147 in handboek en skrif.

Argiefwerk

Technology

25 September
1. Revise p.174-184 for the last time.
2. Complete the revision exercise on p.185 and 186 3. Draw an isometric circle with a diameter of 150mm o
n a clean paper.
4. Remember your drawing board for the next period, so we can revise isometric drawings for the test and also start with One-point perspective drawings.

Test Scope: Dates: 14 and 15 October 2020
1. Isometric drawings p.38-50 in drawing book.
2. Electricity p.121-147 in textbook and script.

Archived Work

EBW

16 Oktober
Rekeningkunde - Saldo berekening ( Algemene Grootboek)
KOJ en KBJ 1

13 Oktober
Rek Vergelyking

Indien daar enige probleme of vrae is, kontak asb Me du Preez by 082 352 4969 of zanli@rassies.com

Volg hierdie skakle (link) om instruksies te kry om op datum te bly met jou werk.
Rassies.com link

Argiefwerk

EMS

If you have any problems or questions, please contact Me du Preez on 082 352 4969 or zanli@rassies.com

Follow this link to get instructions to keep up to date with your work.
Rassies.com link

Archived Work

Visuele Kuns

25 September
Leerders moet die volgende opdrag voltooi.
Doen navorsing oor stippeltegniek.
Gaan kyk watter patrone daar alles in die natuur is.
Bring klein prentjies om jou te motiveer vir jou volgende opdrag

Argiefwerk

Visual Art

25 September
Learners must do the following instructions.
Learners must do research on pointillism .
See what kind of patterns there is in nature.
Bring small pictures to motivate you for your next project .

Archived Work

LO

25 September
To save a life

LO

25 September
To save a life